Ondernemers aan de slag met uniform reclamebord

Het college van B&W staat een uniform reclamebord toe in het voetgangersgebied in het centrum van Zaandam. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van de ondernemers en houdt het tegelijkertijd vast aan de ruimtelijke kwaliteit van het centrum. Dit is een van de uitkomsten van de evaluatie van het reclame- en standplaatsenbeleid in het centrumgebied van Zaandam. De locaties brug 5 tegenover de Rozenhof en het Stadhuisplein zijn alleen nog voor promotionele acties beschikbaar. De aanpassingen zijn direct van kracht, afgegeven vergunningen blijven geldig.

Uniform reclamebord
Stichting Binnenstadmanagement Zaandam heeft in overleg met de gemeente een uniform bord ontwikkeld dat recht doet aan de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. Ondernemers krijgen onder voorwaarden de gelegenheid hun reclameboodschap te tonen op dit speciaal ontworpen reclamebord. De borden zijn te bestellen via info@stadshartzaandam.nl. Inmiddels staan de 1e 3 al te pronken, en zijn er meer dan 20 besteld door ondernemers. Mochten er na verloop van tijd toch verschillende reclameobjecten in het straatbeeld verschijnen, kan de gemeente de mogelijkheid tot het plaatsen van een uniform bord intrekken.

Standplaatsen en uitdeelacties
Vaste standplaatsen zijn in het centrumgebied niet mogelijk, op zes locaties is een tijdelijke standplaats toegestaan (met standplaatsvergunning). Deze standplaatsen moeten eind van de dag worden afgebroken. Vooruitlopend op gemeentelijk standplaatsenbeleid dat nu wordt voorbereid, stelt het college dat de locaties Brug 5 tegenover Rozenhof en het Stadhuisplein alleen nog voor promotionele acties beschikbaar zijn. Inmiddels afgegeven vergunningen, zoals bijvoorbeeld voor de churroskar die er nu staat, blijven geldig totdat de vergunning verloopt. Nieuwe aanvragen worden niet meer gehonoreerd. Uitdeelacties met en zonder standplaats zijn slechts mogelijk op de zes locaties als eerder vastgesteld.

Achtergrond
De gemeente werkt aan een centrum dat er qua architectuur goed uitziet, waar het schoon, heel en veilig is en waar het plezierig is te verblijven. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, bezoekers, bedrijven en ondernemers, met een uitnodigende aangename openbare ruimte. Het voetgangersgebied kent een obstakel vrije openbare ruimte. Om een bijdrage te leveren aan deze beoogde kwaliteitsverbetering zijn in 2012 de beleidsregels Reclame- en standplaatsenbeleid Inverdan vastgesteld.